۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان نهبنداننقشه سایت شبکه بهداشت و درمان نهبندان
صفحه اصلی
نقشه سایت
دفترچه تلفن
معرفی شهرستان
مدیرشبکه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستادشبکه</span>ستادشبکه
اموراداری
حراست
بازرسی
روابط عمومی
امورمالی
دبیرخانه
Collapse گروه کارگزینیگروه کارگزینی
کارگزینی
پرسنل
معرفي واحد
آيين نامه هاودستورالعمل ها
فرآيندها
انبارکالا
کارپردازی
امين اموال
IT
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه روابط عمومی</span>گروه روابط عمومی
سامانه پيامكي
سايت هاي سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اموردارویی</span>گروه اموردارویی
نگه داری دارودرمنزل
اموردارویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت بهداشتی</span>حوزه معاونت بهداشتی
سرپرست مرکزبهداشت
همکاران مرکزبهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای ستادی</span>واحدهای ستادی
Collapse آمارآمار
پرسنل
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
مطالب آموزشي
فرآيندها
Collapse هماهنگي وگسترشهماهنگي وگسترش
پرسنل واحد
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعملها
مطالب آموزشي
فرآيندها
Collapse پيشگيري ومبارزه با بيماريهاپيشگيري ومبارزه با بيماريها
پرسنل
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه ودستورالعمل ها
فرآيندها
مطالب آموزشی
Collapse بهداشت محيطبهداشت محيط
پرسنل
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه ها ودستورالعمل ها
بسته هاي آموزشي
فرآيندها
Collapse سلامت خانواده وجمعيتسلامت خانواده وجمعيت
پرسنل
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
مطالب آموزشي
فرآيندها
هفته جهاني شيرمادر
مطالب آموزشي1
Collapse واحدبهبودتغذيه جامعهواحدبهبودتغذيه جامعه
پرسنل
معرفي واحد
بسته آموزشي
آيين نامه هاودستورالعمل ها
فرم ها
فرآيندها
Collapse واحد بهداشت دهان ودندانواحد بهداشت دهان ودندان
پرسنل
معرفي واحد
فرآيندها
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
بسته هاي آموزشي
Collapse واحدبهداشت مدارسواحدبهداشت مدارس
پرسنل
معرفي واحد
بسته هاي آموزشي
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
فرآيندها
Collapse واحدبهداشت روانواحدبهداشت روان
پرسنل
معرفي واحد
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
فرآيندها
بسته هاي آموزشي
Collapse گروه نظارت برموادغذاییگروه نظارت برموادغذایی
پرسنل
معرفي واحد
فرآيندها
فرم ها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
بسته هاي آموزشي
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
پرسنل
آيين نامه هاودستورالعمل ها
فرم ها
معرفي واحد
فرآيندها
بسته هاي آموزشي
Collapse بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي
پرسنل واحد
معرفي واحد
مطلب آموزشي
فرم ها
فرآيندها
آيين نامه هاودستورالعمل ها
Collapse مراکزبهداشتی درمانی تابعهمراکزبهداشتی درمانی تابعه
مرکزبهداشتی درمانی شوسف
مرکزبهداشتی درمانی چاهداشی
مرکزبهداشتی درمانی چهارفرسخ
مرکزبهداشتی درمانی رومه
مرکزبهداشتی درمانی طبسین
مرکزبهداشتی درمانی دهک
مرکزبهداشتی درمانی مزارسیدعلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركزبهداشتي درماني شهري وروستايي</span>مركزبهداشتي درماني شهري وروستايي
صفحه اصلي
همكاران حوزه
خانه هاي بهداشت
ارتباط باما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
واحدها
سرپرست مركز
اموراداري
مامايي
كلينيك مادروكودك
واكسيناسيون
مبارزه
خانواده
دندان پزشكي
آزمايشگاه
پزشك خانواده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت درمان</span>حوزه معاونت درمان
معرفی بیمارستان شهیدآتشدست
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
امورعمومی
دفترپرستاری
اورژانس
کلینیک تخصصی
بخش بستری
زایشگاه
اتاق عمل
رادیولوژی
آزمایشگاه
بینایی سنجی
شنوایی سنجی
حسابداری
انباردارویی
کارپردازی
چارت شبکه بهداشت
لینکهای مفید
بسته هاي آموزشي
تقویم بهداشتی
آيين نامه ها ودستورالعمل ها
دفترچه تلفن
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك</span>خدمات الكترونيك
فرم نظرسنجي ازارباب رجوع
فرم ها
بسيج جامعه پزشكي
تاريخچه شبكه
مطالب آموزشي
پزشك خانواده
پدافندغيرعامل1
مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی
انتقادات وپیشنهاداتخراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32622668-056 و 05632622669    دورنگار: 32622408-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
گروه ها و واحدها
واحدهاي ستادي واحدهاي بهداشتي
آیین نامه های اداری
Powered by DorsaPortal