اخبار

1403/02/20 کارگاه استانی بیماریهای منتقله از ناقلین با رویکرد آئدس و مالاریا

کارگاه استانی بیماریهای منتقله از ناقلین با رویکرد آئدس و مالاریا

کارگاه استانی بیماریهای منتقله از ناقلین با رویکرد آئدس و مالاریا

1402/11/08 هوای نهبندان امروز 8 بهمن ماه 1402 در وضعیت خطرناک قرار دارد

هوای نهبندان امروز 8 بهمن ماه 1402 در وضعیت خطرناک قرار دارد

هوای نهبندان امروز 8 بهمن ماه 1402 در وضعیت خطرناک قرار دارد

1402/08/08 مانور مشترک شبکه های بهداشت و درمان نهبندان ، سربیشه و درمیان در مقابله با سیل  به میزبانی شبکه بهداشت و درمان نهبندان

سنجش میزان آمادگی شبکه بهداشت و درمان نهبندان ، درمیان و سربیشه در مانور مقابله با سیل

مانور مشترک شبکه های بهداشت و درمان نهبندان ، سربیشه و درمیان در مقابله با سیل به میزبانی شبکه بهداشت و درمان نهبندان

خدمات